Statut Stowarzyszenia WGR Kultura i Sport

stracił moc prawną.

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA WGR KULTURA I SPORT

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Stowarzyszenie WGR zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
4. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie WGR Kultura i Sport” i może używać skrótu: „WGR KiS”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§2

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Grójec.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
i związków stowarzyszeń o podobnych celach.

§3

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami (wolontariusze).
2. Stowarzyszenie realizując swoje cele Statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
3. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.
4. Stowarzyszenie może używać pieczęci. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§4

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie, organizowanie i rozwijanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,

 2. promocje miasta Grójec, Powiatu Grójeckiego oraz ziemi grójeckiej,

 1. promocje ochrony środowiska i ekologii,

 2. promocje i ochronę zdrowia,

 3. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie kultury, sportu, turystyki oraz integracji europejskiej,

 4. propagowanie szeroko pojętej kultury fizycznej, rekreacji i turystyki, w tym turystyki rowerowej i biegowej,

 5. organizację i upowszechnianie turystyki i rekreacji kwalifikowanej – letniej i zimowej we wszystkich jej formach,

 6. organizację zawodów sportowych oraz imprez turystycznych,

 7. uczestniczenie w imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych na terenie kraju i poza jego granicami,

 8. wspieranie i promocję młodych talentów sportowych oraz stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk sportowców oraz podróżników,

 9. działania dążące do wytyczenia ścieżek, tras, dróg, szlaków rowerowych, biegowych
  i turystycznych oraz działania na rzecz budowy infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki oraz użytkowaniu roweru,

 10. propagowanie informacji w zakresie bezpieczeństwa na drogach,

 11. prowadzenie własnej witryny internetowej,

 12. wydawanie publikacji,

 13. współprace z innymi instytucjami o podobnych celach (w kraju i za granicą),

 14. podejmowanie innych działań dla realizacji zadań statutowych.

 15. działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 16. działania na rzecz obszarów wiejskich

§5

1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.
2. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust.1, oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§6

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie posiada członków:

 • zwyczajnych,

 • wspierających,

 • honorowych.

§7

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 • złoży deklarację członkowską na piśmie,

 • przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§8

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna (polska lub cudzoziemiec) deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§9

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która w istotny sposób przyczyniła się do realizacji celów Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.

§10

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

 • przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 • regularnego opłacania składek.

3. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie.

§11

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§12

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

 • wykluczenia przez Zarząd:

  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

  • z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,

  • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 • śmierci członka,

 • utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie w ciągu 30 dni do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§13

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków,

 • Zarząd,

 • Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz.

 • Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§14

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§15

2. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków w głosowaniu jawnym.
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 • uchwalania zmian statutu,

 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 • uchwalanie budżetu,

 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§16

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym z prezesa, dwóch wiceprezesów. Zarząd wybierany jest spośród wszystkich członków zwyczajnych stowarzyszenia.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
4. Do kompetencji Zarządu należą:

 • realizacja celów Stowarzyszenia,

 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

 • sporządzanie planów pracy i budżetu,

 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

 • przyjmowanie i skreślanie członków.

§17

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie działalności Zarządu,

 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

 • składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

   

§18

 1. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pozostałym członkom tych organów przysługuje prawo kooptacji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 1. Uzupełnienie składu władz Zarządu, odbywa się na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym, chyba że większość obecnych opowie się
  za głosowaniem tajnym.

 1. Uzupełnienie składu władz Komisji Rewizyjnej, odbywa się na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym, chyba że większość obecnych opowie się za głosowaniem tajnym.

 1. Uzupełnienia składu władz wybierane są spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§19

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 • ze składek członkowskich,

 • z darowizn, subwencji, spadków, zapisów, dotacji, grantów, przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Stowarzyszenia

 • ofiarności publicznej,

 • z odsetek bankowych i innych przychodów z kapitału,

 • dochodów z własnej działalności statutowej,

 • innych źródeł (w tym opłat startowych za udział w imprezach sportowych).

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§20

1. Uchwały o zmianie Statutu Stowarzyszenia oraz uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§21

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.